SENESTE LITTERATUR

Ansættelses- og arbejdsret

4925_Cover_1000.jpg

BORTVISNING

af Kia Philip Dollerschell

Udgave 2, 2021

506 sider

Bortvisning er en overskuelig og praktisk håndbog for jurister og andre praktikere, der beskæftiger sig med bortvisningssager, og som ønsker et samlet overblik over de mange forskelligartede juridiske forhold, der knytter sig til bortvisningssituationen. Bogen er inddelt i en række emner, der hver især relateres til bortvisningssituationen og som efterfølges af en række domme:

Advarsel · Afskedigelsesnævnets kompetence · Ansættelsesklausuler · Arbejdsvægring · Arbejdsgivers erstatningskrav · Bevisbyrde · Berigelsesforbrydelser · CEO-Fraud · Condictio indebiti · Decorum · Erstatning for manglende opsigelsesvarsel · Force majeure · Forvaltningsretlige fejl og mangler · G-dage · Genansættelse · Kollektive afskedigelser · Lockout · Modregning · Passivitet · Proportionalitet · Sociale medier · Tabsbegrænsningspligt · Tilbagebetaling af løn · Tavshedspligt · Tortgodtgørelse · Tyveri · Udeblivelse · Virksomhedsoverdragelse · Ytringsfrihed

0977_Cover_1000.jpg

ERSTATNINGSANSVARSLOVEN MED KOMMENTARER

af Jens Møller, Michael Wiisbye, Karsten Høj
Udgave 7, 2020
1116 sider

Erstatningsansvarsloven med kommentarer foreligger nu i en ny og gennemrevideret udgave. Værket er skrevet af tre af landets førende erstatningsretlige eksperter: kommitteret, adjungeret professor Jens Møller, advokat Michael S. Wiisbye og advokat Karsten Høj.

Siden 6. udgave er loven blevet ændret ikke mindre end 12 gange på en række centrale områder, herunder bl.a. reglerne om tortgodtgørelse, reglerne om godtgørelse til efterladte ved dødsfald, reglerne om tabt arbejdsfortjeneste samt ændringer som følge af ny forældelseslov. Der er desuden fremkommet flere end tusinde nye centrale afgørelser, der alle er grundigt behandlet.

Værket indeholder omfattende registre, som gør bogen til et yderst anvendeligt og lettilgængeligt opslagsværk.

2D omslag_Sportsret.jpg

LÆREBOG I SPORTSRET

af Poul Gade
Udave 1, 2021
430 sider

Sportsret beskæftiger sig med de juridiske problemstillinger, som erfaringsmæssigt opstår i forbindelse med sportsudøvelse.

Bogen består af tre dele, som behandler følgende emner:

  • Organiseringen af konkurrenceidræt og idrættens retsinstanser

  • Konkurrencereglerne, dvs. de juridiske rammer om elitesport

  • Kontraktforhold i sport, belyst gennem kontrakter i professionel fodbold

2D omslag_Lønmodtagernes Garantifond_5. udgave.jpg

LØNMODTAGERNES GARANTIFOND

af Peer Schaumburg-Müller og Bo Lauritzen
Udgave 5, 2021
462 sider

Lov om Lønmodtagernes Garantifond er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet. Mange, arbejdsgivere såvel som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter bekendtskab med den – især i lyset af de senere års konkurser som følge af de samfundsmæssige konjunkturer og senest Coronapandemien.


Loven rejser en lang række komplicerede fortolkningsproblemer inden for områderne arbejdsret, ansættelsesret, EU-ret, konkursret, insolvensret og skifteret. Kommentarerne bygger på forarbejder, teori og på den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig gennem årene.

2D omslag_Direktørkontrakten.jpg

DIREKTØRKONTRAKTEN

af Jørgen Boe, Jens Lund Mosbek og Claus Juel Hansen
Udgave 9, 2020
408 sider

Direktørkontrakten udkom første gang i 1982. Tekstdelen svarede i omfang til knap halvdelen af tekstdelen i den nu foreliggende 9. udgave. På alle relevante områder er der sket en voldsom udvikling herunder indenfor selskabs-, børs- og EU-retten, med direkte betydning for selskabets og direktørens retsstilling i forhold til direktørens ansættelsesforhold.

Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Direktørens ledelsesansvar behandles også.

Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, bonusaftaler og direktørens fratrædelsesaftale.

2D omslag_Ansvarsforsikring.jpg

ANSVARSFORSIKRING AF BESTYRELSE OG DIREKTION

af Klaus Stubkjær Andersen og Erik Werlauff
Udgave 2, 2020
190 sider

Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion giver en omfattende, ajourført indføring i gældende dansk ret for ledelsesansvar og en detaljeret oversigt over muligheder og faldgruber indenfor ledelsesansvarsforsikring.

Denne bog indeholder:

  • En beskrivelse af retsreglerne og retspraksis for ledelsens erstatningsansvar i Danmark

  • Gennemgang af ledelsesansvarsforsikringens dækning med udgangspunkt i aktuelle forsikringspolicer fra markedsledende forsikringsselskaber, herunder generelle bestemmelser, udvidelser og undtagelser, samt særlige problemstillinger ved ledelsesansvarsforsikringer

  • Forslag til afdækning af risici via personlig risk management

Som afslutning diskuterer bogen samfundsmæssige konsekvenser af ledelsesansvarsforsikring og eventuelle alternativer til forsikring.

3756_Cover_1000.jpg

ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I

af Vibe Ulfbeck
Udgave 3, 2021 
322 sider

I bogen Erstatningsretlige grænseområder I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt.

Ud fra denne synsvinkel gives i første del af bogen en introduktion til forskellige former for professionsansvar samt ledelsesansvar, og i anden del beskrives udvalgte produktansvarsemner.

Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i faget specialiseret erstatningsret ved Københavns Universitet, men henvender sig også til praktikere, der arbejder med erstatningsspørgsmål i relation til rådgivning, ledelse og produktansvar.

5744898_2d.jpg

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

af Thomas Bredgaard, Finn Amby, Helle Holt, Frederik Thuesen
Udgave 1, 2020
390 sider

Der er i stigende grad en forventning om, at mennesker med handicap skal arbejde, hvis de kan arbejde, men mange mennesker med handicap har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I denne bog samles den eksisterende viden om handicap og beskæftigelse og præsenteres nye forskningsresultater om barrierer og broer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bogen bygger på integrerede analyser af forhold, der hæmmer og fremmer beskæftigelsen for mennesker med bevægelseshandicap og opstiller en model for et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap. Den giver således både ny indsigt i årsagerne til, at mennesker med handicap er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og forslag til, hvordan flere mennesker med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Bogen henvender sig til alle med interesse for arbejdsmarkedsforhold, handicap, beskæftigelse og beskæftigelsessystemet.

virksomhedsoverdragelse_djoef_forlag.jpg

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN MED KOMMENTARER

af Sandro Ratkovic, Lise Lauridsen
Udgave 6, 2020
362 sider

6.-udgaven af denne lovkommentar indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 5.-udgaven fra 2008. Der er siden 5.-udgaven afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv, der i vidt omfang er medtaget i denne 6.-udgave.

Der er ændret noget på strukturen fra 5.-udgaven, med henblik på at øge anvendeligheden.

ligestillingslovene_bind1_djoef_forlag.j

LIGESTILLINGSLOVENE BIND 1

af Agnete Andersen, Ruth Nielsen, Kirsten Precht, Christina D. Tvarnø
Udgave 8, 2020
833 sider

I 8.-udgaven er kommentaren til ligestillingslovene delt op i 2 bind ligesom i de foregående to udgaver.

Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, lovene om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Der har fortsat været en udvikling i antallet af afgørelser både fra EU-Domstolen, de danske domstole og Ligebehandlingsnævnet. En række tvivlsspørgsmål er dermed afklaret, og kommentaren belyser disse problemstillinger. Siden 7. udgaven har særligt diskriminationskriterierne alder og handicap givet anledning til mange sager.

Hovedreglen i de kommenterede regler er forbud mod diskrimination pga. køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering. Disse diskriminationsforbud gennemfører EU-retlige diskriminationsforbud. De enkelte kapitler følger lovene, som omhandler de enkelte diskriminationskriterier. Derudover gennemgår kommentaren regelsættet for kvinder i ledelse, Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder. I kapitel VI gennemgås de grundlæggende regler, begreber og principper.

Bogen henvender sig primært til domstole, advokater, ansatte i den offentlige administration og arbejdslivets praktikere samt til alle, der er professionelt involveret i problemer vedrørende ligestilling og diskrimination.

eu_direktiver_og_grundrettigheder_djoef_

EU-DIREKTIVER OG GRUNDRETTIGHEDER I HORISONTALE RETSFORHOLD

af Sune Klinge
Udgave 1, 2020
354 sider

Hvordan påvirker EU-rettens horisontale virkning af grundrettigheder borgernes retssikkerhed? Dette spørgsmål rejses i EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold, der bygger på adjunkt Sune Klinges ph.d.-afhandling med samme titel. I bogen behandles endvidere spørgsmålet om, hvilke konsekvenser en mangelfuld implementering har for staten og borgerne i form af mulige traktatbrud og statens erstatningsansvar.

Bogen tager udgangspunkt i de retssikkerhedsmæssige problemer, der måtte knytte sig til manglende, ukorrekt eller ufuldstændig implementering af EUretten på nationalt plan; en vinkel, der har været underbelyst i den juridiske litteratur, hvorfor EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold udgør en væsentligt bidrag til den nuværende EU-forfatningsretlige forskning.

Bogens formål er således at undersøge den iboende modsætning i retssikkerhedsbegrebet, når det anvendes i det horisontale retsforhold i de tilfælde, hvor EU-retten er implementeret mangelfuldt.

Analyserne tager udgangspunkt i et borgerperspektiv; navnlig hvor borgerne enten kan påberåbe sig retssikkerhed støttet på national ret eller EU-ret.

Dette efterlader en opgave til de nationale domstole, som skal balancere mellem på den ene side en vis forudberegnelighed og på den anden side EU-rettens forrang. Denne afvejning skal ske under hensyntagen til national lovgivning, EU-retten og de nationale forfatninger. Bogen bidrager herudover til en afklaring af gældende ret i forhold til statens erstatningsansvar og undersøger udstrækningen af statens reaktionstid efter EU-Domstolen har afsagt en dom, der bringer dansk ret i konflikt med EU-retten.

sygedagpengeloven_djoef_forlag.jpg

SYGEDAGPENGELOVEN

af John Clausen
Udgave 1, 2020
557 sider

Sygedagpenge er en af de centrale ydelser i det danske forsørgelses- og beskæftigelsessystem.
Denne fremstilling tilsigter at klarlægge de mange tvivlsspørgsmål, som sygedagpengeloven giver anledning til, og at sammenfatte forarbejder, administrative forskrifter og praksis på sygedagpengelovens område. Arbejdet med fremstillingen er afsluttet i september 2020 og der er ikke medtaget materiale derefter.

funktionaerret_djoef_forlag.jpg

FUNKTIONÆRRET

af Lars Svenning Andersen, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Sandro Ratkovic, Thomas Christian Thune, Morten Ulrich
Udgave 6, 2020
1241 sider

Funktionærret beskriver dybdegående funktionærens retsstilling og er systematisk bygget op fra ansættelsens start – hvordan en funktionærstatus erhverves og forholdene under – og til ansættelsens afslutning. Foruden en grundig gennemgang af funktionærloven behandler bogen en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling.

I denne nye, reviderede 6. udgave er al foreliggende teori og praksis blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering af retspraksis inden for området.

Funktionærret er hovedværket inden for sit emneområde og er et uomgængeligt opslagsværk for alle, der beskæftiger sig med funktionærretten.

feriefondsloven-djoef-forlag.jpg

FERIEFONDSLOVEN

af Lars Lindencrone Petersen
Udgave 1, 2020
137 sider

Hermed præsenteres en kommentar til lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der trådte i kraft den 1. januar 2019.
Loven er gennemført som følge af, at den nye ferielov, lov nr. 60 af 30. januar 2019, der træder i kraft den 1. september 2020, og introducerer et system med samtidighedsferie til afløsning af det hidtidige system med forskudt ferie. Dette ville i mangel af en særskilt regulering, som loven tilvejebringer, groft sagt betyde, at lønmodtagerne i perioden efter den nye ferielovs ikrafttræden ville have krav på at få udbetalt dobbelt feriegodtgørelse. En række af de bemyndigelser, som loven giver beskæftigelsesministeren til at fastsætte nærmere regler om forskellige forhold i forbindelse med administrationen af loven, er endnu ikke udnyttet. Kommentaren vil blive opdateret, i takt med at det sker.
Kommentaren udgives i første omgang alene som et online-produkt via Arbejdsretsportalen, jurabibliotek.dk og som e-bog. Kommentaren vil senere blive udgivet i traditionel bogform sammen med en kommentar til den nye ferielov.

ansaettelsesret_djoef_forlag.jpg

ANSÆTTELSESRET

af Jens Kristiansen
Udgave 1, 2020
651 sider

Ansættelsesret giver en samlet fremstilling af retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere med fokus på:

  • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, samspillet mellem ansættelseskontrakter, overenskomster, lovgivning og menneske- og EU-retlige forpligtelser

  • Grundprincipper for ansættelse, herunder arbejdsgiverens ledelsesret, foreningsfrihed, forskelsbehandling

  • Opsigelse og ophævelse af ansættelsesforholdet

  • Mv.

4580_cover_1000.jpg

LÆREBOG I ANSÆTTELSESRET OG PERSONALEJURA

af Ole Hasselbalch, Natalie Videbæk Munkholm
Udgave 6, 2019
773 sider

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.