top of page

FORFATTERINFO

Forventet udgivelsesdato og oplag

Det 20. nummer af HR JURA Magasinet forventes at udkomme i august 2024.​

Frist for aflevering af artikler er den 31. juli 2024.

HR JURA Magasinet udgives kun digitalt, og bliver delt med tusindevis af advokater og advokatfuldmægtige med speciale eller særlig interesse i ansættelses- og arbejdsret, domstole, universiteter, faglige organisationer, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. HR JURA Magasinet udgives fortsat elektronisk med gratis adgang på www.hrjura.in.

Honorar

HR JURA Magasinet udgives uden indtægt for øje, og der kan derfor ikke tilbydes honorar eller lign.

Indhold og målgruppe

HR JURA Magasinet har en relativt bred målgruppe, herunder advokater, offentligt og privatansatte jurister, dommere, personale-ansvarlige, ledere, (jura)studerende m.f.

 

HR JURA Magasinet optager derfor forskellige typer af artikler, herunder videnskabelige, orienterende, beskrivende eller debatterende. Der kan ikke optages en artikel, som forinden har være bragt i et andet tidsskrift, nyhedsbrev eller lign.

Forslag til artikel

Ofte er det en god ide at tage kontakt til redaktionen tidligt i forløbet for sammen med redaktøren at fastlægge artiklens emne, problemstilling og indhold.

 

For at kunne vurdere, om en artikel kan udgives i HR JURA Magasinet, skal redaktionen have en skriftlig forslag.

Omfang

HR JURA Magasinet optager som hovedregel ikke artikler under 10.000 tegn inkl. fodnotetekster og mellemrum.

Artikler over 35.000 tegn inkl. fodnotetekst og mellemrum kræver en særskilt godkendelse af redaktionen.
 

Billede

Forfatteren skal fremsende et portrætbillede i original format og i høj opløsning på min 300 dpi. Billedet afleveres i en fil for sig selv.

Forfatteroplysninger

Navn, titel og arbejdspladsen skal fremsendes med artiklen.

Henvisninger til hjemmesider, generel beskrivelse af virksomheder og lign. optages ikke.

 

Opsætning og layout

Redaktion forestår layout og den grafiske opsætning. Brug derfor ikke tid på det.

 

Den færdige artikel bør afleveres så “nøgent” som muligt.

 

Kursiv bør anvendes i begrænset omfang, fortrinsvis til citater og lign. Understregninger og fed skrift til fremhævelsen i teksten bør aldrig forekomme.

Grafer, diagrammer og ling.

Grafer, diagrammer og ling. bør aldrig forekomme.

 

Anvendelse af disse forudsætter en forudgående dialog med redaktionen.

Forkortelser

Forkortelser bør undgås i videst muligt omfang. Med andre ord, det vil sige, henholdsvis, blandt andet og meget andet skrives helt ud.

Inddeling af artikler

Artiklen kan med fordel inddeles og forsynes med inddelingsoverskrifter. Redaktionen fremhæver inddelingsoverskrifterne.

 

Løbende talinddeling bør undgås.

Henvisninger

Henvisninger til (juridisk) litteratur skal være fuldstændige med angivelse af forfatternavn, titel, udgave, forlag og udgivelsesår.

 

Henvisninger til domme og praksis skal anføres med dato og instans, og evt. udgivelse i UfR, eksempelvis Højesterets dom af 15. februar 2012, U 2012.315 H.

Redaktionen

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artiklen, samt at bede forfatteren om at forkorte, uddybe eller redigere.

 

Alle ændringer (uden undtagelser) foretaget af redaktionen bliver sendt tilbage til forfatteren til godkendelse.

Gennemlæsning og korrektur

Det er forfatterens ansvar, at der bliver læst sproglig og indholdsmæssig korrektur på artiklen, inden den afleveres.

Aflevering af artiklen og frister

Når artiklen er færdig, skal den fremsendes som Word-fil med et portrætbillede i en fil for sig selv pr. e-mail til anton.kraev@hrjura.in indenfor den på forhånd aftalte frist.

 

Forfatteren skal orientere redaktionen snarest muligt og uden ugrundet ophold, såfremt fristen ikke kan overholdes.

 

Ved overskridelse af fristen kan artiklen kun undtagelsesvis og efter forudgående aftale optages i den næstkommende nummer.

bottom of page